BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC


1

Ông: Nguyễn Văn Tược

- Tổng giám đốc

2

Bà: Nguyễn Thị Phi Nga

- Phó tổng giám đốc TT

3

Ông: Võ Thanh Tùng

- Phó tổng giám đốc