BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
 II. BAN KIỂM SOÁT


 

1.

 

Ông: Võ Thanh Hải

 

Trưởng ban


 

2.

 

Ông: Vũ Quốc Anh

 

Thành viên


 

3.

 

Ông: Nguyễn Thành Đức

 

Thành viên