HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY


1

Ông: Huỳnh Kim Nhựt

- Chủ tịch HĐQT

2

Ông: Nguyễn Văn Tược

- Thành viên HĐQT

3

Bà: Nguyễn Thị Phi Nga

- Thành viên HĐQT

4

Ông: Bùi Đức Vinh

- Thành viên HĐQT

5

Ông: Mai Hữu Tín

- Thành viên HĐQT